شمارهٔ ۲۰۳

گر کشته حیات جاویدان است
شکرانه بده حیات جاوید آن است