شمارهٔ ۲۰۶

گرد بر گرد عاشقان می ‌گرد
گر ما دایماً روان می گرد