شمارهٔ ۲۰۹

گوهر ار جویی بیا دریا طلب
آن چنان درّی بیا از ما طلب