شمارهٔ ۲۱۱

لب دلبر خوش است بوسیدن
خوش بود گر به ذوق دریابی