شمارهٔ ۲۱۴

ما را به وجود خود نباشد بودی
گر زان که به ما بدی کجا می ‌بودی