شمارهٔ ۲۱۵

ما همه ذره ‌ایم و او خورشید
ما چو جامیم و حضرتش جمشید