شمارهٔ ۲۱۶

ما و ساقی نشسته مست خراب
خیز اگر عاشقی بیا دریاب