شمارهٔ ۲۱۷

ما و ماهان و خطهٔ کرمان
سعدی و لولیان شیرازی