شمارهٔ ۲۲۰

مجلس عشق است و ما مست خراب
جام می نوشیم دایم بی حساب