شمارهٔ ۲۲۲

محب آل محمد چو بایزید بود
اگر چنانکه چنین نیست بایزید بود