شمارهٔ ۲۲۳

محو ما شد قطره و دریا و جو
کل شی هالک الا وجهه