شمارهٔ ۲۲۸

مشکل ما جمله حلوا کرده‌اند
صحن ما را پر ز حلوا کرده‌اند