شمارهٔ ۲۲۹

معانی خوشی جانا بیان کن
توجه میکنی باری چنان کن