شمارهٔ ۲۳۵

می به رندان ده به زاهد می مده
شیشه پیش پای نابینا منه