شمارهٔ ۲۳۶

می دار به دست خود ترازو
تا ره نزند کسی تو را زو