شمارهٔ ۲۳۸

نان گندم نزد آدم خوش بود
گر چه جو نزد خران خوشتر است