شمارهٔ ۲۴۱

نشان اهل دوزخ نیز چار است
هم از قول نبی آن روح اعظم