شمارهٔ ۲۴۲

نشان جملهٔ مردم همین است
که بگزینند جنت بر جهنم