شمارهٔ ۲۴۸

نه اسقاط و نه اثبات است اینجا
ز هست و نیست بگذر جان بابا