شمارهٔ ۲۵۵

ویران شده از رئیس ده ده
از بس که طلب کند که ده ده