شمارهٔ ۲۵۶

ها نظر کن که در نظر دارم
از هویت چنین خبر دارم