شمارهٔ ۲۵۷

هر چند رئیس ما گزیر است
اما چکنم که ناگزیر است