شمارهٔ ۲۵۹

هر چه داری به عشق او در باز
تا کند او به روی تو در باز