شمارهٔ ۲۶۰

هر چه داریم ما از او داریم
لاجرم چیزها نکو داریم