شمارهٔ ۲۶۴

هر کس که به قول خویش ثابت ناید
او را تو اگر یار نخوانی شاید