شمارهٔ ۲۶۵

هر کسی را که باشدش سر کل
صحبت او همه بود کل کل