شمارهٔ ۲۶۶

هر کسی کو دلیل او باشد
بد نباشد بگو نکو باشد