شمارهٔ ۲۶۹

هر که در بند نفس حیوان است
بندهٔ آب و چاکر نان است