شمارهٔ ۲۷۱

هر که سلطان خویش نشناسد
عزت او تمام کی دارد