شمارهٔ ۲۷۲

هر کس که نهد تاج سر ما بر سر
فارغ شود از درد سر هر دو سرا