شمارهٔ ۲۷۳

هر یار که ثابت نبود در یاری
شاید که ورا به یاریش نشماری