شمارهٔ ۲۷۴

هرچه داری به عشق او درباز
تا کند او به روی تو در باز