شمارهٔ ۲۷۵

هرکه رو را ز غیر او بر تافت
پرتو نور او بر او برتافت