شمارهٔ ۲۷۶

همچو غنچه تمام بگشوده
نور خود را به عین خود دیده