شمارهٔ ۲۷۷

همه پابند آن دلارامند
مرغ و دانه تمام در دامند