شمارهٔ ۲۷۸

همه تسبیح حضرتش گویند
همه ناطق به رحمت اویند