شمارهٔ ۲۸۰

همه را رو به دوست از همه رو
وحده لا اله الا هو