شمارهٔ ۲۸۲

همه عالم تن است و او جان است
جام گیتی نمای سلطان است