شمارهٔ ۲۸۳

یا رب که تو را چنین دلی حاصل باد
دایم به مقام جمع خود واصل باد