غزل شمارهٔ ۷۱

این تازه گل که می‌رسد از بوستان کیست؟
نخل کدام گلشن و سرو روان کیست؟
باز این نهال تازه که سر می‌کشد به ناز
سرو کشیده قامت نازک میان کیست؟
ای دل ز تیر ابروی پرفتنه‌اش منال
تو تیر را ببین و مگو کز کمان کیست؟
دشنام‌ها که از تو رساندند قاصدان
دانستم از ادای سخن کز زبان کیست
گر افگنند پیش سگت بعد کشتنم
داند ز بوی درد که این استخوان کیست
افسانه شد حدیث من آخر شبی بپرس
کین گفتگو که می‌گذرد داستان کیست؟
از آه گرم سوخت هلالی و کس نگفت
دودی که بر فلک شده از دودمان کیست؟