می‌دانستند دندان برای...

می‌دانستند دندان برای تبسم نیز هست و
تنها
بردریدند.
چند دریا اشک می‌باید
تا در عزای اُردواُردو مُرده بگرییم؟
چه مایه نفرت لازم است
تا بر این دوزخ‌دوزخ نابکاری بشوریم؟
۱۳۶۳
© www.shamlou.org سایت رسمی احمد شاملو