شرقاشرقِ شادیانه...

شرقاشرقِ شادیانه به اوجِ آسمان
شبنمِ خستگی بر پیشانیِ مادر و
کاکلِ پریشانِ آدمی
در نقطه‌ی خجسته‌ی میلادش.
۱۳۷۵
© www.shamlou.org سایت رسمی احمد شاملو