چاهِ شغاد را ماننده...

چاهِ شغاد را ماننده
حنجره‌یی پُرخنجر در خاطره‌ی من است:
چون اندیشه به گورابِ تلخِ یادی درافتد
فریاد
شرحه‌شرحه برمی‌آید.
© www.shamlou.org سایت رسمی احمد شاملو