رباعی شمارهٔ ۷۴

تا روی زمین و آسمان خواهد بود
حیوان و نبات، هر دوان خواهد بود
تا چرخ و سراسر اختران سیر کنند
نقد تو خلاصۀ جهان خواهد بود