رباعی شمارهٔ ۱۶۹

در جستن جام جم ز کوته نظری
هر لحظه گمانی نه به تحقیق بری
رو دیده به دست آر که هر ذرۀ خاک
جامی‏ست جهان نما، چون در نگری