شمارهٔ ۴۱ - لشکر منهزم

به کشتزار نگه کن که در برابر باد
چولشکریست هزیمت گرفته از بر خصم