شمارهٔ ۹۳

برکش مراکه گوهر شمشیر آبدار
تا از نیام برنکشندش پدید نیست