شمارهٔ ۸۴ - جنگ داخلی و دشمن خارجی

چون عدو درکمین بود زنهار
دست از شنعت رفیق بدار
دوکبوترکه بال هم شکنند
لقمه گربه را درست کنند