فقرۀ ۳۹

چشم آگاه را به هیچ چیز گرو منه‌.
کسی کش به چیز تو چشمست تیز
گروگان منه در برش هیچ چیز