فقرۀ ۴۶

بخواسته چند که توان رادی کن‌.
گرت‌ خواسته ‌هست‌ از آن ‌خواسته
رخ رادمردی کن آراسته